Folosim module cookie pe site-ul nostru web. Modulele cookie sunt folosite pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea şi utilizarea site-ului nostru internet. Prin continuarea utilizării acestui site, vă exprimaţi acordul privind folosirea de către noi a modulelor cookie.
Meniu

Directive - protecţia datelor

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, firma noastră respectă şi prelucrează datele Dvs. cu caracter personal.

I. Definiţii

1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

2. „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

3. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

4. „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;

5. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

6. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

7. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

8. „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

9. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

10. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;

11. „sediu principal” înseamnă:

(a) în cazul unui operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acestuia în Uniune, cu excepția cazului în care deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau într-un alt sediu al operatorului din Uniune, sediu care are competența de a dispune punerea în aplicare a acestor decizii, caz în care sediul care a luat deciziile respective este considerat a fi sediul principal;

(b) în cazul unei persoane împuternicite de operator cu sedii în cel puțin două state membre, locul în care se află administrația centrală a acesteia în Uniune, sau, în cazul în care persoana împuternicită de operator nu are o administrație centrală în Uniune, sediul din Uniune al persoanei împuternicite de operator în care au loc activitățile principale de prelucrare, în contextul activităților unui sediu al persoanei împuternicite de operator, în măsura în care aceasta este supusă unor obligații specifice în temeiul prezentului regulament;

12. „întreprindere” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce desfășoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociații care desfășoară în mod regulat o activitate economică;

13. „grup de întreprinderi” înseamnă o întreprindere care exercită controlul și întreprinderile controlate de aceasta;

14. „reguli corporatiste obligatorii” înseamnă politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună;

15. „prelucrare transfrontalieră” înseamnă:

(a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau persoana împuternicită de operator are sedii în cel puțin două state membre; sau

(b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane vizate din cel puțin două state membre;

16. „obiecție relevantă și motivată” înseamnă o obiecție la un proiect de decizie în scopul de a stabili dacă există o încălcare a prezentului regulament sau dacă măsurile preconizate în ceea ce privește operatorul sau persoana împuternicită de operator respectă prezentul regulament, care demonstrează în mod clar importanța riscurilor pe care le prezintă proiectul de decizie în ceea ce privește drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate și, după caz, libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii;

II. Datele operatorului de date, domeniul de aplicare al datelor gestionate

 1. Operatorul de date: S.C. Muzeu Galerie S.R.L. (sediul: 310 158 Arad, Calea Victoriei 41-43, judetul Arad, telefon: 0357 / 439 200, e-mail: info@muzeugalerie.ro, reprezentant: Călăman Schmidt).
 2. Scopul gestionării de date:efectuarea comenzii primite de la dumneavoastră,ca pe un contract de vânzare.Livrarea produselor comandate conform comenzii.
 3. Datele gestionate:numele,prenumele,adresa,eventual adresa de livrare,adresa de e-mail.
 4. Temeiul juridic al gestionării datelor:este necesar pentru îndeplinirea obligaţiei de efectuare a contractului,în conformitate cu art.6 alineatul 1 litera b) din Regulament.Având în considerare,că comanda dumneavoastră este efectuată on-line,expedierea produselor este făcută prin sistem de livrare,nu prin sistem de vânzare directă.Pentru îndeplinirea contractului, este necesară înştiinţarea dumneavoastră despre înregistrarea comenzii,starea comenzii,modul şi datele de livrare.Pentru îndeplinirea cât mai rapidă a serviciilor,este necesar contactul telefonic,asigurând astfel informarea rapidă şi permanentă a părţilor interesate.Pentru vânzarea efectivă este emisă o factură,parte facând gestionarea datelor privind numele şi adresa,prelucrate în temeiul art.6,alineatul 1,litera c) din Regulament.Aceasta înseamnă că datele facturii trebuie păstrate în termenul legal.Nr.de telefon şi adresa de e-mail vor fi tratate după executarea contractului în conformitate cu art 6,alineatul 1,litera a) din Regulament. Pe baza acordului dumneavoastră puteţi fi contactat prin e-mail sau telefonic,oferindu-vă informaţii despre noile noastre produse. Acest acord îl puteţi retrage oricând,detalii despre aceasta şi toate drepturile dumneavoastră sunt descrise la punctul 5. de mai jos.
 5. Durata gestionării datelor:numele şi adresa,după ce ultimul contract a fost încheiat,în conformitate cu legea contabilităţii,timp de cel puţin 6 ani,adresa de e-mail şi nr.de telefon un an după încheierea ultimului contract,sau vor fi păstrate pâna la retragerea consimţământului persoanelor implicate.Datele gestionate de firma noastră nu vor fi dezvăluite unei terţe părţi,excepţie făcând obligaţia juridică,sau pentru îndeplinirea contractului,serviciile celor care procesează datele.Un astfel de procesor de date este furnizorul site-ului,sau compania de curierat care efectuează livrarea reală a produsului comandat de dumneavoastră.

III. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

 1. prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”)
 2. colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri („limitări legate de scop”)
 3. adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”)
 4. exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere („exactitate”)
 5. păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele („limitări legate de stocare”)
 6. prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)
 7. Operatorul este responsabil de respectarea alineatelor precedente și poate demonstra această respectare („responsabilitate”).

IV. Legalitatea prelucrării

Prelucrarea este legală numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții:

 1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
 2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract
 3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului
 4. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
 5. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

V. Drepturile persoanei vizate

 1. Transparenţă şi măsuri
  1. Operatorul ia măsuri adecvate pentru a furniza persoanei vizate informaţiile într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și simplu. Informațiile se furnizează în scris sau prin alte mijloace, inclusiv, atunci când este oportun, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile pot fi furnizate verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.
  2. Operatorul furnizează persoanei vizate informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, informațiile sunt furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format.

 2. Informare și acces la date cu caracter personal
  1. În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, operatorul, în momentul obținerii acestor date cu caracter personal, furnizează persoanei vizate toate informațiile următoare:
   • identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia,
   • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării,
   • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.
  2. În momentul în care datele cu caracter personal sunt obținute, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații suplimentare necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă
   • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă,
   • existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor,
   • existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia,
   • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere,
   • dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații.

 3. Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată
  1. În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații: :
   • identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia,
   • scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării,
   • categoriile de date cu caracter personal vizate,
   • destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz.
  2. Pe lângă informațiile menționate la alineatul (1), operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații necesare pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă în ceea ce privește persoana vizată
   • perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă,
   • existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor,
   • existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia,
   • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere,
   • sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public.
  3. Operatorul furnizează informațiile menționate la alineatele a) și b):
   • într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
   • dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă,
   • dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară.

 4. Alineatele (1)-(3) nu se aplică dacă și în măsura în care:
  1. persoana vizată deține deja informațiile,
  2. furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate,
  3. obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii sau de dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele legitime ale persoanei vizate.

 5. Dreptul de acces al persoanei vizate
  1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
   • scopurile prelucrării;
   • categoriile de date cu caracter personal vizate;
   • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
   • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
   • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
   • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
   • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora,
   • informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
  2. Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

 6. Dreptul la rectificare
  1. Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

 7. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)
  1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
   • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
   • persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea datelor și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora;
   • persoana vizată se opune prelucrării datelor și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării;
   • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
   • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul.
  2. Punctul a) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
   • pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul,
   • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

 8. Dreptul la restricționarea prelucrării
  1. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
   • persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
   • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
   • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
   • persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu alineatul (10), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
  2. În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alineatului (a), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
  3. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul alineatului (a) este informată de către operator înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

 9. Dreptul la portabilitatea datelor:
  1. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
   • gestionarea datelor se bazeaza pe acordul sau contractul cu clientul
   • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
  2. În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul alineatului (a), persoana vizată are dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  3. Exercitarea dreptului menționat la punctul a) din prezentul articol nu aduce atingerea celor formulate la puntul 7. Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul.

 10. Dreptul la opoziție:
  1. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
  2. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
  3. Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul menționat la punctul a) este adus în mod explicit în atenția persoanei vizate și este prezentat în mod clar și separat de orice alte informații.

VI. Asigurarea protecției datelor începând cu momentul conceperii și în mod implicit

 1. Operatorul de date solicită exclusiv informaţii personale de la persoanele vizate, sau stochează şi gestionează numai informaţiile personale privind activitatea principală pentru deservirea rapidă şi comodă a clienţilor.
 2. Datele personale stocate fără acordul părţilor implicate: numele, adresa, eventual adresa de expediere-sunt esenţiale pentru livrarea bunurilor către persoanele vizate, firma efectuând gestionarea de date şi expedierea produselor. Drept urmare, sunt necesare aceste date pentru onorarea contractelor, având în vedere că sunt în acelaşi timp şi datele facturii, păstrarea acestora, reprezintă o obligaţie legală pentru operatorul de date.
 3. Acestea nu sunt stocate doar pe internet, ci sunt stocate exclusiv în cadrul programului de administrare internă a companiei (VILMA) conectat la reţeaua intranet. Securitatea reţelei intranet este protejată de către un server firewall LINUX. Staţiile de lucru interne conectate la reţeaua intranet sunt protejate şi supravegheate de un program individual ESET-NOD. Staţiile de lucru rulează sistemul de operare WINDOWS 10, din care face parte şi programul antivirus DEFENDER.
 4. Adresa de e-mail şi nr. de telefon obţinute cu acordul persoanelor implicate servesc la păstrarea legăturii permanente cu părţile interesate. Serviciul nostru telefonic de relaţii cu clienţii şi sistemul de gestionare a buletinelor informative, informează pe cei interesaţi despre starea comenzii lor, de la fixare, până la livrare.
 5. În plus faţă de programul de administrare VILMA, numele şi adresa de e-mail ale persoanelor implicate sunt stocate şi în sistemul de trimitere a buletinelor informative unde nu sunt transferate alte date personale. Aceste date pot fi găsite pe un server gestionat de furnizorul de servicii de găzduire a site-ului prevăzut cu securitate fizică şi electronică. Datele pot fi accesate numai printr-o interfaţă administrativă, parola căreia nu este cunoscută de furnizorul de servicii.

VII. Evidențele activităților de prelucrare

 1. Fiecare operator și, după caz, reprezentantul acestuia păstrează o evidență a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea lor. Respectiva evidență cuprinde toate următoarele informații:
  • numele și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale operatorului asociat, ale reprezentantului operatorului și ale responsabilului cu protecția datelor;
  • scopurile prelucrării;
  • o descriere a categoriilor de persoane vizate și a categoriilor de date cu caracter personal;
  • categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
  • acolo unde este posibil, termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date;
 2. Fiecare operator și, după caz, persoana împuternicită de operator păstrează o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare desfășurate în numele operatorului, care cuprind:
  • numele și datele de contact ale persoanei sau persoanelor împuternicite de operator și ale fiecărui operator în numele căruia acționează această persoană (aceste persoane), precum și ale reprezentantului operatorului sau al persoanei împuternicite de operator, după caz;
  • categoriile de activități de prelucrare desfășurate în numele fiecărui operator;

VIII. Securitatea prelucrării

 1. Având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător acestui risc, incluzând printre altele, după caz:
  • pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal;
  • capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare;
  • capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în timp util în cazul în care are loc un incident de natură fizică sau tehnică;
  • un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării.
 2. Operatorul și persoana împuternicită de acesta iau măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei împuternicite de operator și care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern.

IX. Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu caracter personal

 1. În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, operatorul notifică acest lucru autorității de supraveghere competente în temeiul celor prezentate la puctul e), fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată din partea autorității de supraveghere.
 2. Persoana împuternicită de operator înștiințează operatorul fără întârzieri nejustificate după ce ia cunoștință de o încălcare a securității datelor cu caracter personal.
 3. Notificarea menționată la alineatul a) cel puțin:
  • descrie caracterul încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, acolo unde este posibil, categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal în cauză;
  • comunică numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sau un alt punct de contact de unde se pot obține mai multe informații;
  • descrie consecințele probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal;
  • descrie măsurile luate sau propuse spre a fi luate de operator pentru a remedia problema încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv, după caz, măsurile pentru atenuarea eventualelor sale efecte negative.
 4. Operatorul păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse. Această documentație permite autorității de supraveghere să verifice conformitatea cu prezentul articol.
 5. Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Adresa: Str. Olari nr.32, sector 2, Bucuresti, Telefon: +4.021.252.55.99, Fax: +4.021.252.57.57, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, web: www.dataprotection.ro).

X. Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal

 1. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.
 2. În informarea transmisă persoanei vizate prevăzută la punctul a) din prezentul articol se include o descriere într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării securității datelor cu caracter personal, precum și cel puțin informațiile și măsurile menționate la punctul 16.c).
 3. Informarea persoanei vizate menționată la punctul a) nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele condiții este îndeplinită:
  • operatorul a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate, iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi criptarea;
  • operatorul a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor vizate menționat la punctul a) nu mai este susceptibil să se materializeze;
  • ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod la fel de eficace.
  • În cazul în care operatorul nu a comunicat deja încălcarea securității datelor cu caracter personal către persoana vizată, autoritatea de supraveghere, după ce a luat în considerare probabilitatea ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să genereze un risc ridicat, poate să îi solicite acestuia să facă acest lucru sau poate decide că oricare dintre condițiile menționate la punctul c) sunt îndeplinite.
 4. Înştiinţarea despre incidentul cu privire la confidenţialitatea informaţiilor aici puteţi vizualiza.

Arad, 10.05.2018

În cazul în care aveţi întrebări sau probleme suplimentare pe lângă conţinutul acestei declaraţii, vă rugăm să ne contactaái prin telefon sau e-mail.Colegii noştri de la Relaţii Clienţi vă stă la dispoziţie.

Căutare